• ДОКАЗАЛИ СМЕ СЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

  • РАБОТИМ С НАЙ-ГОЛЕМИТЕ

  • НИЕ РАБОТИМ КАЧЕСТВЕНО И В СРОК

  • НИЕ СМЕ ПРОФЕСИОНАЛСТИ
  • НИЕ РАБОТИМ КАЧЕСТВЕНО И В СРОК
  • ДОКАЗАЛИ СМЕ СЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР
  • РАБОТИМ С НАЙ-ГОЛЕМИТЕ

За целите на рекламата се ползват най-различни средства: телевизия, радио, печат, интернет, кино, билбордове, листовки, значки и много други. Всяка медия е своеобразно рекламно пространство. Рекламите могат да се разпространяват от рекламна агенция, от името на дадена организация или компания. Рекламните агенции служат като посредник между производителя на стоката и средството за нейната реклама.

Много реклами са направени и насочени към повишаване консумацията и употребата на дадени продукти и услуги чрез изграждането на така наречения бранд (марка). За тези цели рекламните призиви са често съпътствани с фактическа информация за потенциалните клиенти.

Организации, които рекламират не с комерсиална цел, а с цел популяризиране на идея са: политически партии, фондации, религиозни организации и военни структури. Дружествата с некомерсиална насоченост не са типичните рекламодатели и разчитат по-скоро на безплатни методи на популяризация.